artykuł nr 1

Uchwała Nr 158/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r.

Uchwała nr 158/XXIII/08
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2008r.

 

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego Biura Obsługi Oświaty na zorganizowanie wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych i letnich.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 174, ust.1,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się na 2009 rok stawkę dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego Biuro Obsługi Oświaty w Kłomnicach na organizację wypoczynku w formie półkolonii w szkołach
i kolonii wyjazdowych dla dzieci z terenu Gminy Kłomnice w okresie ferii zimowych
i letnich w wysokości:

1.   50,00zł na jedno dziecko na organizację półkolonii zimowych i letnich w szkołach,

2.   350,00zł na jedno dziecko na organizację kolonii letnich wyjazdowych organizowanych
w Chorzenicach.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załcznik nr 1144 KB