artykuł nr 1

Uchwała Nr 156/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r.

UCHWAŁA Nr. 156/XXIII/08
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2008r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.249, poz.2104 z późn. zm.).


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Na podstawie dokonanej analizy wykonania budżetu gminy za 11  m-cy br. dokonuje się zmian w budżecie jak w załączniku Nr.1.


Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

  • zwiększenie dochodów 84.000,-

  • zwiększenia wydatków 84.000,-§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załcznik nr 161 KB