artykuł nr 1

Uchwała Nr 91/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.01.2008r.

UCHWAŁA Nr 91/XIV/08
RADY GMINY  KŁOMNICE
z dnia 29.01.2008r

w sprawie:  przekazania w formie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka 422/3 w Kłomnicach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) ;

RADA GMINY KŁOMNICE
uchwala, co następuje :

§ 1

Przekazać nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomość oznaczoną jako działka nr 422/3 o pow.0,1653 ha, obręb Kłomnice, k.m.1.3  Skarbowi Państwa - Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie z przeznaczeniem na rozbudowę Komisariatu Policji w Kłomnicach.

§ 2

Wykonanie umowy powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.