artykuł nr 1

Uchwała Nr 89/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.01.2008r.

UCHWAŁA NR 89/XIV/08
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.01.2008

w sprawie zaopiniowania projektu planów aglomeracji Kłomnice i Huby

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r poz 1591 późń. zm.), w związku z art 43 ust 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz.U. Nr 239 z 2005r, poz 2019 ze zmianami) oraz § 4 ust 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22grudnia 2004r w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283 z 2004r poz 2841 z późń. zm.)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować projekt planu aglomeracji Kłomnice i projekt planu aglomeracji Huby

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.