artykuł nr 1

Uchwała Nr 88/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.01.2008r.

UCHWAŁA NR 88/XIV/08
RADY GMINY KŁOMNICE
z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

Na podstawie art.18 ust..2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2007r.Nr 70,poz.473 z późn.zm./

Rada Gminy Kłomnice
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

o treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący część składową Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłomnice.

§ 2. Traci moc uchwała nr 20/IV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21 luty 2007r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na rok 2007.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

01 stycznia 2008r.

Załączniki:
Załącznik nr 147 KB