artykuł nr 1

Uchwała Nr 149/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

UCHWAŁA Nr 149/XXII/08
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 26.11.2008r

w sprawie: przedłużenia umów najmu.

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Wyraża się zgodę na przedłużenie na okres 3 lat umów najmu:

1/ lokalu nr 1 o pow. 45,5m2 położonego w budynku w miejscowości Garnek ul. Główna 5d

 

2/ lokalu nr 3 o pow. 42,1 m2 położonego w budynku w miejscowości Garnek ul. Główna 5d

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.