artykuł nr 1

Uchwała Nr 147/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

Uchwała Nr 147/XXII/08
Rady Gminy Kłomnice
z dnia
26.11.2008 r.

w sprawie: podatku od środków transportowych na 2009 rok .


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844

z późn. zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r.( Monitor Polski Nr 59, poz. 531), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009r. ( Monitor Polski Nr 78, poz. 692) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r

o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449),


Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:


§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok :

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a/ powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita w tonachpowyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Od samochodów posiadających katalizatory

444,00

665,00

886,00


Od pozostałych


553,00


772,00


995,00b/ równej lub wyższej niż 12 ton


Dopuszczalna masa całkowita


2 osieNie mniej niż


Mniej niżZawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osiStawka podatku w złotych12

15


151.217,00

1.328,00


1.550,00

1.661,00


3 osie


Stawka podatku w złotych


12

19

23


19

23


1.439,00

1.550,00

1.661,00


1.772,00

1.882,00

1.994,00

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych


12

27

29


27

29


1.772,00

1.881,00

1.994,00


2.103,00

2.214,00

2.366,00


2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 7 ton


719,00


830,00

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton


941,00


1.163,00


b/ równej lub wyższej niż 12 ton


Dopuszczalna masa całkowita

w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

31

25

31

1.439,00

1.550,00

1.661,00

1.550,00

1.661,00

1.869,00

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

40

40

1.661,00

2.104,00

1.899,00

2.458,003/ przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


- przyczepy lub naczepy 553 ,- zł
4/ przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

25

664,00

772,00

772,00

886,002 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

33

38

28

33

38

772,00

886,00

995,00

1.265,00

886,00

995,00

1.422,00

1.871,003 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

38

38

1.321,00

1.652,00

1.431,00

1.762,00


5/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

1.164,00

1.563,00§ 2


Traci moc uchwała Rady Gminy Nr 73/XII/07 dnia 26 listopada 2007r.§ 3


Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.§ 4


1/ Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

2/ Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999)

  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej –dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.