artykuł nr 1

Uchwała Nr 146/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

UCHWAŁA NR  146/XXII/08
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 26.11.2008 r.

 

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatch lokalnych[1] (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2007r. Nr 68, poz. 449)

 

Rada Gminy Kłomnice
uchwala:

 

§1

 

Wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości dla:

- nieruchomości komunalnych nie oddanych w posiadanie zależne osobom trzecim,

- strażnic OSP, za wyjątkiem powierzchni wykorzystanej pod działalność gospodarczą przez podmioty inne niż OSP,

- domów dziecka na terenie naszej gminy,

- budynków, budowli i grunty związane z kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków,

- nieruchomości lub ich części zajęte na upowszechnianie kultury,

- terenów przeznaczonych na sport i rekreację wraz z budynkami będące w użytkowaniu klubów sportowych,

- gruntów pod zbiornikami wodnymi retencyjnymi,

- nieruchomości jednostek Policji.

 

§ 2

 

W części uregulowanej niniejszą uchwałą traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr  72/XII/07 z dnia 26.11.2007r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

1/ Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

  Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

2/ Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.[1]   Niniejsza dyrektywa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujacych dyrektyw Wspólnot Europejskich:

  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. W sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

  2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. W sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Eurpoejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.