artykuł nr 1

Uchwała Nr 145/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

UCHWAŁA Nr 145/XXII/08
Rada Gminy Kłomnice
z dnia 26.11.2008 r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1] (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (Monitor Polski Nr 59, poz. 531) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449)

 

Rada Gminy Kłomnice
u c h w a l a:

 

§ 1.

 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

 

1. OD GRUNTÓW

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m²

powierzchni. 0,74 zł

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych od 1ha powierzchni. 3,90 zł

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1m² powierzchni. 0,14 zł

 

2. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej, 0,60 zł

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej, 15,75 zł

 

 

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² pow. użytkowej, 9,00 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielenia świadczeń

zdrowotnych od 1m² pow. Użytkowej, 4,01 zł

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1m² pow. użytkowej, 3,30 zł

 

3. OD BUDOWLI

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości

określonej na podst. art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 -7.

 

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 72/XII/07 z dnia 26.11.2007r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

1/ Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

 Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

2/ Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.[1]   Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)   dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999)

2)   dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania  niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999).

  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej –dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.