artykuł nr 1

Uchwała Nr 113/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2008r.

UCHWAŁA NR 113/XVII/08
RADY GMINY KŁOMNICE
z dnia 28.05.2008r

w sprawie: zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat

Na podstawie art. 14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości o pow. 0,20 ha, stanowiącej własność Gminy Kłomnice, położonej w Zdrowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 350, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW CZ1 C/00103467/5 na nieruchomość o pow. 0,16 ha, położoną w Zdrowej , oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 286/1, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW 122876 , stanowiącą własność Skarbu Państwa.

§ 2.

Zamiana, o jakiej mowa w§ 1, może nastąpić bez obowiązku dokonywania dopłaty w przypadku różnic wartości nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.