artykuł nr 1

Uchwała Nr 112/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2008r.

Uchwała Nr 112/XVII/08
Rady Gminy Kłomnice
 z dnia 28.05.2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm./ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1

 

  W związku z przeprowadzonymi przetargami na zadania Modernizacja dróg ul. Strażacka, Targowa i Sądowa w Kłomnicach oraz Kanalizacja ul. Południowa, Wrzosowa, Brzozowa i Sosnowa w Kłomnicach jak również z uwagi na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych na zadania Budowa basenu przy Zespole Szkół w Kłomnicach, Przebudowa ulic w miejscowości Konary ul. Częstochowska, Bartkowska, Główna i Ogrodowa oraz Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzerzęczycach.

jak również w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

 

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco

 -  zmniejszenia dochodów   1 102 268, 00

- zwiększenia wydatków   547 732, 00

 - zwiększenia przychodów   1 650 000, 00

 

§2

 

  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 81/XIII/07 z dnia 27.12.2007r.  – Wieloletni program Inwestycyjny jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 233 KB
Załącznik nr 139 KB