artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr XVII/08

P R O T O K Ó Ł Nr XVII/08 
z sesji Rady Gminy Kłomnice
odbytej w dniu 28.05.2008r

Sesji przewodniczył p.Jarosław Łapeta – Przewodniczący Rady Gminy.

 

W sesji wzięło udział 14 radnych / 1 radny nieobecny/.

XVII sesję Rady Gminy otworzył jej Przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta, V-ce Wójta, Skarbnika, Sekretarza Gminy, pracowników Urzędu, dyrektorów szkół i przedszkoli, radnych powiatowych w osobach p.Burzyńskiej Lidii, Milca Jana, Śliwakowskiego Adama, sołtysów, przewodniczących Rad Sołeckich i wszystkich mieszkańców gminy, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach stwierdzając, że sesja jest prawomocna, po czym zgodnie z Postanowieniem Nr 4/08 zaproponował porządek obrad sesji, po odczytaniu którego zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi lub inne propozycje ?

Wójt zwrócił się do Rady o zmiany w porządku obrad j.n.:

1/ wycofanie z porządku obrad punktu 8d/ informując, że uchwała ta zawiera takie zapisy opłat adiacenckich jakie są w starej uchwale. Przy omawianiu na komisjach projektu tej uchwały informowałem, że dotyczy to tylko terenów w Kłomnicach a uchwała ta będzie dotyczyć całej gminy. Projekt tej uchwały będzie omawiany ponownie z radnymi.

2/Wprowadzenie do porządku obrad 3 projektów uchwał:

- jako 8d/ - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego,

- jako 8h/- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu,

- jako 8i/ - w sprawie: przystąpienia do realizacji wspólnego projektu „E-Powiat Częstochowski”,

- przestawienia punktów t.j. jako pkt 7 – uchwała w sprawie: zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg,

- jako 8a/ korekta budżetu gminy na 2008rok – uchwała.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zgłoszonymi poprawkami przez Wójta Gminy.

- za przyjęciem porządku obrad XVII sesji głosowali wszyscy radni, a przedstawiał się on po zmianach następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Usprawiedliwienie nieobecności radnych na sesji.

5.Powoałanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7.Zaciągnięcie kredytu na modernizację dróg gminnych – uchwała.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmian w budżecie gminy na 2008rok,

b/zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat,

c/współdziałania przy realizacji projektu „Studium zagospodarowania turystycznego Szlaku

 Wodnego Warty-Częstochowa-gm.Mstów-gm.Kłomnice,

d/udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego,

e/ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych i

 logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy

 Kłomnice,

f/przystąpienia Gminy Kłomnice do Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”,

g/określenia wysokości zryczałtowanych diet za udział w pracach Rady oraz zwrotu kosztów

 podróży służbowej,

h/udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu,

i/przystąpienia do realizacji wspólnego projektu „E - Powiat Częstochowski”.

9.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz infor-

 macja Wójta o działalności międzysesyjnej.

10.Komunikaty, wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad sesji.

ad.pkt.3

----------

 Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony w biurze Rady i przed sesją. Jest zamieszczany w BIP Urzędu Gminy. Każdy kto chce może się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi. Następnie zaproponował, by protokół z ostatniej sesji Rada przyjęła bez odczytania.

- za takim przyjęciem protokołu – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący obrady stwierdził, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty bez odczytania.

ad.pkt.4

----------

W sesji udział wzięło 14 radnych. Nieobecny p.Gonera Paweł usprawiedliwiał swoją nieobecność na sesji z powodu wyjazdu służbowego.

Rada w/w usprawiedliwienie przyjęła w głosowaniu jednogłośnie.

ad.pkt.5

----------

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1/Majer Stanisława

2/Sioła Stanisława

3/Śliwakowska Małgorzata.

ad.pkt.6

-----------

Przewodniczący przypomniał, że interpelacje składają radni na piśmie i taką odpowiedź otrzymują, a pozostali uczestnicy mogą składać zapytania.

Nikt z radnych nie złożył interpelacji na piśmie.

Zapytania zgłaszali j.n.:

1/Ligocki M.- kiedy będzie wyrównany teren pod przyszłe targowisko, ponieważ obecnie służy on ludziom jako wysypisko śmieci,

- otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie doświetlenia ulicy, że będą dowieszone lampy jeśli będzie obiektywna ocena przydatności. Jeśli społeczeństwo upomina się poprzez radnego o doświetlenie, czy to nie jest ten czynnik ?Proszę o wykonanie tego oświetlenia przy jak najmniejszych kosztach, bo np. w Rzekach wykonano oświetlenie bez dokumentacji,

był tylko projekt uproszczony.

Więcej zapytań nie było.

ad.pkt.7

----------

Sioła S-odczytała projekt uchwały Nr 111/XVII/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn.”Modernizacja dróg gminnych”.

Wójt poprosił Przewodniczącego Rady o 5 min. przerwy ponieważ w odczytanym projekcie uchwały są błędy w treści /nie dotyczy wymienionych ulic w Kłomnicach/ i poprosił p.Skarbnik o poprawienie projektu.

Po przerwie Wójt przeprosił za pomyłkę, tłumacząc że pisząc nową uchwałę przy technice pisania komputerowego zostawiono starą treść i poprosił o przedstawienie Komisji Uchwał i Wniosków prawidłowego projektu uchwały, nadmieniając że kredyt ten będzie przeznaczony na modernizacje dróg gminnych kurzących.

p.Sioła odczytała ponownie projekt w/w uchwały, do którego uwag nie wniesiono.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.8a/

------------

Majer S.- odczytała projekt uchwały Nr 112/XVII/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r /do projektu uwag nie było /.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni – jak w załączeniu.

ad.pkt.8b/

------------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 113/XVII/08 w sprawie: zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat – do projektu uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady nadmienił, że uchwała była omawiana na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem uchwały – głosowało 13 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się – jak w załączeniu.

ad.pkt.8c/

------------

Sioła S.-odczytała projekt uchwały Nr 114/XVII/08 w sprawie: współdziałania przy realizacji

 projektu „Studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty – Często-

 chowa – gm. Mstów – gm. Kłomnice” /do projektu uwag nie było/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie –jak w załączeniu.

ad.pkt.8d/

------------

Majer S.- odczytała projekt uchwały Nr 115/XVII/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego /na dofinansowanie kolonii dla dzieci z Domu Dziecka w Chorzenicach/. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący posiedzenie stwierdził, że uchwała została przyjeta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.8 e/

-------------

Sioła S.- odczytała projekt uchwały Nr 116/XVII/08 w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice /do projektu uwag nie było/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 13 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę Rada przyjęła przy jednym głosie wstrzymującym się. /Uchwała w załączeniu/.

ad.pkt.8f/

-----------

Majer S.- odczytała projekt uchwały Nr 117/XVII/08 w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”/do projektu uchwały uwag nie zgłoszono/.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę Rada przyjęła jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.8g/

------------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 118/XVII/08 w sprawie: określenia wysokości zryczałtowanych diet za udział w pracach Rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowej /do projektu uchwały uwag nie zgłoszono/.

Nastąpiło głosowanie;

 - za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 9 radnych,

- przeciwnych – było 3 radnych,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

ad.pkt.8h/

------------

Majer s.- odczytała projekt uchwały Nr 119/XVII/08 w sprawie: udzielenia Pomocy Powiatowi Częstochowskiemu /do projektu uwag ni było/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.8i/

-----------

Sioła S. –odczytała projekt uchwały Nr 120/XVII/08 w sprawie: przystąpienia do realizacji wspólnego projektu „E – Powiat Częstochowski” /do projektu uwag nie zgłoszono/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie –jak w załączeniu.

ad.pkt.9

----------

Wójt poinformował zebranych o swojej działalności międzysesyjnej i odpowiedział na pytania skierowane na sesji do niego j.n.:

- w ciągu miesiąca od ostatniej sesji brałem udział w spotkaniach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawach opiniowania projektów uchwał dotyczących oświaty oraz zagospodarowania przestrzennego.

- Ponadto praca bieżąca w Urzędzie , udział w posiedzeniu komisji Rady.

- Interpelacji na piśmie nie złożył nikt z radnych.

 - Odpowiedzi na zapytania radnego Ligockiego są zawarte w naszym budżecie, stąd moja uwaga i prośba o czytanie budżetu. W naszym budżecie nie ma pieniędzy na budowę nowego targowiska, takiej inwestycji nie ma i dlatego takich prac nie można wykonać, bo wchodzi to w koszty inwestycji. Musi tu być zrobiony projekt. Zdaję sobie jednak sprawę z zagrożenia zaśmiecania tego terenu.

- Jeśli chodzi o oświetlenie, to w budżecie są określone pieniądze ale trzeba wziąć pod uwagę to, dla ilu ludzi ma to oświetlenie służyć. Ul.Kasztanowa jest brana pod uwagę, ale uproszczonych projektów obecnie nie może być. W Rzekach było podłączenie nie od transformatora tylko od skrzynki. Poza tym toczą się rozmowy z koleją, bo ¾ należy do nich i nie chcą nam przekazać.

- Jest prośba do sołtysa Kuźnicy, by zorganizował zebranie wiejskie w sprawie nadania nazwy ulicy i wystąpienia do Rady Gminy o podjęcie uchwały, ponieważ do każdego projektu musi być podana nazwa ulicy. Kuźnica ma tylko numery domów.

ad.pkt.10

-----------

Wiśniewski L.- przed chwilą zapoznałem się z artykułem dotyczącym budowy komisariatu w Kłomnicach. Wynika z niego, że to my jako Rada blokujemy tą inwestycję i nie chcemy przekazać działki, a przecież z naszej strony było dużo dobrej woli i ta informacja jest nieprawdziwa. Ja czuję się urażony, że informuje się, że to my blokujemy budowę, choć wcale nie mamy obowiązku wspomagać ich finansowo.

Wójt- moje wytłumaczenie też jest. Tak naprawdę, to półtora miesiąca czekam by załatwić sprawę u notariusza i przekazać tą działkę W najbliższych dniach występuję do Komendanta o wyjaśnienie w tej sprawie, bo wystąpię o eksmisję. Prawda jest taka, że Policja dostała podwyżki a pieniądze miały iść na budowę Komisariatu. Jestem umówiony na spotkanie z Komendantem Wojewódzkim i Miejskiego Komisariatu Policji.

Przewodniczący nadmienił, że media różnie wypowiadają się i przedstawiają tematy. Wypowiedziały się dwie strony. My jako Rada daliśmy zezwolenie na wynajm pomieszczeń do 2010 roku a można było przedłużać co roku.

- Sołtys z Pacierzowa przypomniał, że na ostatniej sesji było ustalone, że będzie zaproszony Komendant Policji.

Wójt- w sytuacji jaka zaistniała w Pacierzowie Policja zachowała się zgodnie z prawem, bo nie mogli odwieźć tego Pana na Izbę Wytrzeźwień, bo Izba nie przyjmie. Dlatego odwieźli do domu. Otrzymałem pismo z Izby Wytrzeźwień, że powinniśmy płacić za pobyt osób z naszej gminy. Jest to jednak niemożliwe, bo nie podpisywaliśmy z nimi umowy o płaceniu. Dlatego my mamy wskazać gdzie Policja ma odwieźć taką osobę.

Przewodniczący Rady dodał, że sesja nie jest miejscem rozstrzygania zajść na terenie gminy. Po rozmowach Wójta z Komendantami zwołana będzie sesja n.t. bezpieczeństwa w naszej gminie i przyszłości Komisariatu.

Następnie głos zabrał. Borkowski Andrzej, który poinformował, że poprzez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest realizowany program p.n. „Wieś woj.Śląskiego XXI wieku – drogi do sukcesu” pod patronatem marszałka Województwa Śląskiego”przekazując zebranym szczegółowy program i zapraszając do uczestnictwa /program w załączeniu/.

P.Borkowski zasugerował, że skoro Rada podejmowała dziś uchwałę w sprawie:przystąpienia do realizacji projektu „E—Powiat Częstochowski”, może należało by się zastanowić czy nie podjąć tematu E – Gmina, na pewno niektóre wsie chciałyby mieć swoją stronę internetową.

Przewodniczący Rady poinformował, że takiej możliwości na razie nie ma, bo nie ujęte to jest w ogólnych założeniach.

 Dyrektor Z.S. w Skrzydlowie p.Burzyńska w imieniu Zarządu i Prezesa Fundacji „Pomóżmy dzieciom poznać świat” zaprosiła wszystkich do wzięcia udziału w festynie rodzinnym, który odbędzie się 15 czerwca przy szkole w Skrzydlowie. Przy tej okazji będzie uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska przy szkole.

Radny Perliński, który jest Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie poinformował, że 15 maja rozstrzygnięto konkursy w Urzędzie Marszałkowskim, na które to złożyły wnioski i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jak i Powiatowy Urząd Pracy. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i projekty są do realizacji. Są pieniądze m.in.na cały cykl szkoleń dla mieszkańców gminy Kłomnice. Podkreślił, że projekty można pisać, bo są na to pieniądze.

 Ponieważ nie było więcej tematów, Przewodniczący Rady zamknął obrady XVII sesji.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 Protokołowała:

 

/-/ J. Bieda