artykuł nr 1

Uchwała Nr 111/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2008r.

Uchwala Nr lll/XVII/08
Rady Gminy Kłomnice
Z dnia 28.05.2008r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie pn „Modernizacja dróg gminnych"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit"c" z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 200 lr. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje

§1

Zaciągnąć w 2008 roku kredyt w kwocie 2.000.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja dróg Kredyt będzie pochodził:

a) w kwocie 1.000.000,- z linii European Investment Bank (EIB) z siedzibą w Luksemburgu,

b) w kwocie 1.000.000,- z linii Council of Europę Development Bank (CEB) z siedzibą w Paryżu.

§2

Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel własny In blanco wystawiony przez Gminę Kłomnice z deklaracją wekslową.

§3

Spłata kredytu nastąpi w latach 2009 - 2013 z dochodów własnych gminnych.

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.