artykuł nr 1

Uchwała Nr 109/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

Uchwała Nr 109 /XVI/08
 Rady Gminy Kłomnice
z dnia 28.04.2008r

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Na podstawie art.229 pkt 3 z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.z 2000r Nr 98, poz.1071 z późn.zm./ oraz ar.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn.zm /

Rada Gminy Kłomnice, uchwala co następuje:

§ 1.

Uznać skargę na Wójta Gminy Kłomnice wniesioną przez P.P.Halinę i Aleksego Kisielow

zamieszkałych w Częstochowie, ul.Wały Dwernickiego 21/23a/12 za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.