artykuł nr 1

Uchwała Nr 108/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

Uchwała Nr 108/XVI/08
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 28.04.2008r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
/Dz.U. z 2003 roku, Nr 118, poz. 1112 z późn.zm./ oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./

Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się tygodniowe obowiązkowe wymiary godzin dla nauczycieli zatrudnionych
w pełnym wymiarze czasu pracy:

1. pedagog szkolny   - 20 godzin tygodniowo

2. logopeda - 20 godzin tygodniowo

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.