artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 140/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2007r

Zarządzenie Nr 140/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31.12.2007r

 

w sprawie: nabycia działki od Banku Spółdzielczego w Kłomnicach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003r z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz. 2388 z dnia 26 września 2003r

Zarządzam
co następuje:

§ 1

Nabyć od Banku Spółdzielczego w Kłomnicach działkę nr 422/3 o pow. 0,1653 ha, obręb Kłomnice, k.m.1.3, księga wieczysta CZ1C/00075339/3 z przeznaczeniem na rozbudowę Komisariatu Policji w Kłomnicach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.