artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 139/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2007r

Zarządzenie Nr 139/2008
Wójta Gminy Kłomnic
z dnia 31.12.2007r.

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 15/III/2006 z dnia 29.12.2006r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2007r. oraz na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r.(Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2140) zarządza się, co następuje

§ 1

 

W związku z otrzymanymi pisami z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu Nr FB/I/30011/722/6/2007 z dnia 24.12.2007 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 37 917,00

jak również na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dokonuję zmian w budżecie jak w załączniku nr 1

załącznik nr 2 dotyczy zmian w układzie wykonawczym budżetu

 

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenia dochodów 37 917,00

- zwiększenia wydatków 37 917,00

Układ wykonawczy powyższych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.