artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 133/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.12.2007r

Zarządzenie Nr 133/2007
Wójta  Gminy Kłomnice
z dnia 05.12.2007r

w sprawie : nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Kłomnicach.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz.2388 z dnia 26 września 2003r,

zarządzam
co następuje:

§ 1.

Nabyć od ********* zam. ********* działkę nr 264/2 o pow. 0,0478 ha , obręb Kłomnice,  księga wieczysta CZ1C/00020786/1 na powiększenie nieruchomości sąsiedniej ( terenu szkoły) składającej się z działek nr 266/14 i 265/2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* - dane osobowe wykreślono na mocy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).