artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 128/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.11.2007r

ZARZĄDZENIE nr 128/07
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 12 listopada 2007r.

w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych/Dz.U. z 2005r. Nr 196,poz.1631/

Zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje Pana Sławomira Witkowskiego na pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Kłomnice, zwanym dalej ‘pełnomocnikiem ochrony”

§ 2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności pełnomocnika ochrony określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Niniejszym traci moc zarządzenie nr 15/99 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20grudnia 1999r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 125 KB