artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 127/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.11.2007r

Zarządzenie Nr  127/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 05.11.2007r

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości rolnej.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108),

Zarządzam, co następuje :

§ 1

Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka nr 362/2 o pow.0,56 ha, k.m.1 obręb Pacierzów w składzie :

Przewodniczący – Róża Wiewióra

Członek –  Teresa Michoń

Członek – Urszula Bajdur

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.