artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 126/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2007r

Zarządzenie Nr 126/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31.10.2007r.


w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 15/III/06 z dnia 29.12.2006r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2007r. oraz na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2140 z 2005r.) zarządza się, co następuje:

§1

W związku z otrzymanymi pismami z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu:

- Nr FB.I.3011-638/07z dnia 03.10.2007r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne w kwocie 205 381,00 zł.,

- Nr FB.I.3011-658/07 z dnia 05.10.2007r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne w kwocie 948,00zł.,

- Nr FB.I.3011-605/1/2007 z dnia 09.10.2007r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 35 555,00 zł.,

- Nr FB.I.3011-666/2007 z dnia 10.10.2007r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji w kwocie 1 300,00 zł.,

- Nr FB.I.3011-601/2/2007 z dnia 17.10.2007r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych w kwocie 4 520,00 zł,

- FB.I.3011-718/3/2007 z dnia 29.10.2007r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 7 701,00 zł.,

- Nr FB.I.3011-724/3/2007 z dnia 30.10.2007r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 720,00 zł.

oraz w związku z otrzymana informacją z ŚUW w sprawie przyznania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w kwocie 35 471,12 zł,

jak również na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dokonuję zmian w budżecie jak w załączniku nr 1,

załącznik nr 2 dotyczy zmian w układzie wykonawczym budżetu.

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zmniejszenia dochodów 119 165,88

- zmniejszenia wydatków 119 165,88

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 290 KB
Załącznik nr 153 KB