artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 125/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.10.2007r

Zarządzenie Nr 125/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 15.10.2007r

w sprawie: przejęcia w formie darowizny na rzecz gminy Kłomnice działek położonych w Rzekach Wielkich.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003r z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz. 2388 z dnia 26 września 2003r

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przejąć w formie darowizny na rzecz Gminy Kłomnice nieruchomości rolne składające się z działek nr : 673, 752, 889, 1086 k.m. 1 o łącznej powierzchni 0,29 ha, położone w Rzekach Wielkich  stanowiące własność Bronisława i Heleny małż. Wiewióra zam. Rzeki Wielkie ul. Główna 21.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.