artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 123/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.10.2007r

Zarządzenie Nr 123/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 15.10.2007r

w sprawie: przejęcia w formie darowizny na rzecz gminy Kłomnice nieruchomości rolnych położonych w Rzerzęczycach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003r z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz. 2388 z dnia 26 września 2003r

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przejąć w formie darowizny na rzecz Gminy Kłomnice nieruchomości rolne składające się z działek nr : 7391, 7407, 7586, 7601, 7965, 8255, 9346 o łącznej powierzchni 0,8255 ha,

k.m.6, 7, 9, położone w Rzerzęczycach, księga wieczysta Nr 34709 od Jamróz Wandy

zam. Rzerzęczyce ul. Skrzydlowska 22.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.