artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 121/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.10.2007r

Zarządzenie Nr 121/2007
Wójta Gminy Ktomnice
z dnia 09.10.2007r

w sprawie: przejęcia w formie darowizny na rzecz gminy Kłomnice gospodarstwa rolnego położonego w Konarach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 r z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad

gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej -w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz. 2388 z 4nia 26 września 2003r

Zarządzam co następuje:

§1

Przejąć w formie darowizny na rzecz Gminy Kłomnice gospodarstwo rolne składające się z działek nr: 680, 785, 827 o pow. ogółem 2,25 ha k.m. 2 i 3, położone w Konarach, księga wieczysta CZ1 C/00131865/0 od Henryka i Haliny małż. Deszcz zam. Konary ul. Szkolna 25.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.