artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 119/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.09.2007r

Zarządzenie  Nr 119/07
Wójta Gminy Kłomnice
z  dnia 28.09.2007r.

 

w sprawie: powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Kłomnice

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 121, poz.591 ze. zm.)

zarządzam
co następuje:

§ 1.

Powołuję Stałą Komisję Likwidacyjną w składzie:

1.   Urszula Bajdur   – przewodnicząca komisji

2.   Barbara Sośniak  – członek komisji

3.   Sławomir Witkowski – członek komisji

4.   Paweł Wysocki   – członek komisji

do dokonywania likwidacji środków trwałych pozostających na wyposażeniu Urzędu Gminy Kłomnice.
Komisja każdorazowo po likwidacji środka trwałego ma obowiązek sporządzić „Protokół likwidacji środka trwałego”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.