artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 118/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.09.2007r

Zarządzenie Nr 118/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 28.09.2007r.

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 15/III/06 z dnia 29.12.2006r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2007r. oraz na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2140 z 2005r.) zarządza się, co następuje:

§1

W związku z otrzymanymi pismami z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu:

- Nr FB.I.3011.377/3/2007 z dnia 27.08.2007r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i zakupu jednolitego stroju dla uczniów w kwocie 10 850,-

- Nr FB.I.3011-128/08/2007 z dnia 29.08.2007r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkól podstawowych w kwocie 29 240,-

- Nr FB.I.3011-503/07 z dnia 04.09.2007r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej w kwocie 684,-

- Nr FB.I.3011-458/2/07 z dnia 10.09.2007r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 6 000,-

- Nr FB.I.3011-302/9/92007 z dnia 14.09.2007r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej w kwocie 2 696,-

- Nr FB.I.3011-427/15/07z dnia 21.09.07 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej w kwocie 2 100 000,-

- Nr FB.I.3011-226/5/2007 z dnia 20.09.2007r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników w kwocie 15 587,-

- Nr FB.I.3011-377/8/2007 z dnia 21.09.2007r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i jednolitego stroju uczniowskiego w kwocie 1 387,-

oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie
Nr DCz 3101/034/2007 z dnia 28.09.2007r. w sprawie przyznania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu w kwocie 29 639,-

jak również na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dokonuję zmian w budżecie jak w załączniku nr 1,

załącznik nr 2 dotyczy zmian w układzie wykonawczym budżetu.

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenia dochodów 2 194 715,-

- zwiększenia wydatków 2 194 715,-

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 2111 KB
Załącznik nr 156 KB