artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 117/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.09.2007r

ZARZĄDZENIE Nr 117/07
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 26 września 2007 roku

w sprawie: zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póxn. zm.)

zarządza się, co następuje :

§1

Zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NP.-C-0911/56/496/07 z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia Nr 28/07 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.