artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 115/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.09.2007r

Zarządzenie Nr 115/07
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 25.09.2007 r.

w sprawie przeprowadzenia okresowego spisu z natury środków trwałych i rozpoczętych inwestycji

Na podstawie art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.(Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 794 z poóźn. zm) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.10.1995 r. dotyczącego Instrukcji w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Kłomnice i jednostkach podległych,

zarządza się, co następuje:

§1

Przeprowadzić okresowy spis z natury środków trwałych i inwestycji rozpoczętych, w dniach 2 — 30 października 2007 roku w jednostce Urzędu Gminy.

§2

W celu przeprowadzenia spisu powołuje się Zespół spisowy w składzie:

1.   Alina Tasarz - przewodnicząca zespołu

2.   Jolanta Bieda — członek zespołu

3.   Anna Kubik - członek zespołu

4.   Krzysztof Dusza - członek zespołu

§3

1.   Spisu z natury należy dokonać poprzez ogląd i przeliczenie środków trwałych i inwestycji rozpoczętych.

2.   Środki trwałe trudno dostępne oglądowi, takie jak grunty, budowle podziemne, instalacje itp. należy zinwentaryzować poprzez porównanie danych w księgach

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi.

3.   W przypadku stwierdzenia środków trwałych, kwalifikujących się do likwidacji (zużycie techniczne, zniszczenie itp.) należy odnotować ten fakt w kolumnie „Uwagi". Należy również uzupełnić brakujące oznakowanie środków trwałych.

4.   Druki arkuszy spisu z natury pobiera przewodniczący zespołu od pracownika księgowości, prowadzącego książkę druków zarachowania.

§4

1.   Po zakończeniu spisu z natury, przewodniczący zespołu zobowiązany jest złożyć Skarbnikowi Gminy pisemną informację o wszelkich stwierdzonych w czasie spisu nieprawidłowościach, a zwłaszcza w zakresie użytkowania i zabezpieczenia spisywanych składników przed zniszczeniem lub zaginięciem oraz rozliczenie się z otrzymanych arkuszy spisowych.

2.   Po ustaleniu różnic przez księgowość, zespół spisowy wspólnie z Komisją Inwentaryzacyjną ustali przyczyny ich powstania w protokole, w którym przedstawi także umotywowane wnioski, co do sposobu ich rozliczeń.

3.   Ostateczną decyzję w sprawie rozliczenia różnic podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej - Wójt Gminy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.