artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 113/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.09.2007r

Zarządzenie Nr 113/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 24.09.2007r.

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

  Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 19/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz Uchwałą Nr 24/IV/07 z dnia 21.02.2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2006r w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

zarządza się, co następuje

§ 1

  Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego dla Pani mgr Janiny Kozłowskiej, Dyrektora Przedszkola w Kłomnicach na kwotę 250,00zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą
od dnia 01.09.2007r. do dnia 31.12.2007r.