artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 94/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.09.2007r

Zarządzenie Nr 94/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 24.09.2007r

w sprawie: nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Karczewicach przy ul. Nadrzecznej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz.2388 z dnia 26 września 2003r,

zarządzam
co następuje:

§ 1.

Nabyć od ********* zam. ********* nieruchomość oznaczoną nr 698 o pow.0,64 ha, położoną w Karczewicach ul. Nadrzeczna, k.m.2, księga wieczysta Nr 66373 na poszerzenie działki gminnej nr 697.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

* - dane osobowe wykreślono na mocy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).