artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 93/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.09.2007r

Zarządzenie Nr 93/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 24.09.2007 r

w sprawie: przejęcia w formie darowizny na rzecz gminy działek położonych w Rzerzęczycach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 r z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz. 2388 z dnia 26 września 2003r

Zarządzam co następuje:

§ 1

Przejąć w formie darowizny na rzecz Gminy Kłomnice działki o nr : 7307, 7554, 7951, 8122, 8380, 8704, 8792 o pow. ogółem 0,4061 ha, k.m. 6,8,9, położone w Rzerzęczycach stanowiące własność Czesława i Krystyny małż. Kowalik zam. Rzerzęczyce ul. Wolności 28.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.