artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 91/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.09.2007r

ZARZĄDZENIE Nr 91
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 19 września 2007r.

w sprawie: powołania zespołu do realizacji ćwiczeń obronnych w dniach 20.09.2007r.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( DzU. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie szkolenia obronnego ( Dz.U. z 2004r., nr 16, poz. 150 ) zarządzam co następuje:

§1

Powołuję zespół kierujący działaniami  w ramach  ćwiczeń obronnych na temat:

„Doskonalenie działań kierowniczej kadry jednostek samorządu terytorialnego w zespołowym rozwiązywaniu zadań zawartych w Planie operacyjnym funkcjonowania jednostki w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa na terenie powiatu częstochowskiego” w składzie:

Adam Zając

-

Kierownik zespołu

Wanda Kusztal

-

Z-ca kierownika zespołu

Róża Wiewióra

-

Członek

Jadwiga Zawadzka

-

Członek

Sławomir Witkowski

-

Członek

§2

1. Zobowiązuję członków zespołu do zapoznania się z dokumentacją ćwiczenia obronnego przesłaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz  Planem Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Kłomnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny.

2. Członkowie zespołu przeprowadzą szkolenia pracowników Urzędu Gminy Kłomnice, którzy będą współpracować przy realizacji ćwiczenia .

§3

Po uruchomieniu ćwiczenia zespół realizował będzie zadania przewidziane do wykonania w czasie jego trwania .

Po zakończeniu ćwiczenia zespół ulega rozwiązaniu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.