artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 89/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.09.2007r

Zarządzenie Nr 89/2007
z dnia 13 września 2007 roku
Wójta Gminy Kłomnice

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Moniki Kobiałki ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art.9g, ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 z późniejszymi zmianami/, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli /Dz.U. Nr 260, poz. 2593/

Wójt Gminy Kłomnice zarządza, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w następującym składzie:

1 mgr Wanda Kusztal - Przewodniczący Komisji

2 mgr Małgorzata Śliwakowska - Pełniąca obowiązki dyrektora Z.S. w Witko wicach

3 mgr Zbigniew Biegański - ekspert w zakresie wychowania fizycznego

4 mgr Joanna Kachniarz - ekspert w zakresie pedagogiki

5 mgr Barbara Matczak - Przedstawiciel Organu Nadzoru Pedagogicznego,

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.