artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 87/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 3.09.2007r

ZARZĄDZENIE NR 87/07
z dnia 3 września 2007 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powierza się Pani Barbarze Mizera pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

§ 2.

Upoważnia się Panią Barbarę Mizera – p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.