artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 88/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2007r

Zarządzenie  Nr 88/07
Wójta Gminy Kłomnice
z  dnia 11.09.2007r

Zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice Nr 41/2007 z dnia 27.03.2007r w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w rzekach Małych.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz.2388 z dnia 26 września 2003r,

zarządzam

co następuje:

§ 1.

Zmienia się brzmienie § 1 Zarządzenia Nr 41/2007 z dnia 27.03.2007r w sprawie : sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w Rzekach Małych w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działkę położoną w Rzekach Małych przy ul. Karczewickiej oznaczoną nr 1009 o pow.0,9477 ha, k.m.2,

KW Nr 75537”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.