artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 86/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2007r

Zarządzenie Nr 86/2007
Wójta  Gminy  Kłomnice
z dnia 31.08.2007r

 

w sprawie: sprzedaży budynku mieszkalnego w Konarach na rzecz dotychczasowych najemców.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),  Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 118/XVI/2000 z dnia 21.07.2000r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłomnice, Uchwały Rady Gminy Kłomnice

Nr 158/XIX/2000z dnia 29.12.2000r w zmieniająca Uchwałę Nr 118/XVI/2000 z dnia 21 lipca 2000r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłomnice,  Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz.2388 z dnia 26 września 2003r i Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 44/VI/07 z dnia 13.04.2007r w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych najemcom, którzy zajmują lokal na czas określony ogłoszonej w  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 88 poz.1799 z dnia 21 maja 2007r ;

zarządzam
co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży budynek mieszkalny o pow. użytkowej 37,92m2  położony w Konarach ul. Krótka 12 na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 584 o pow.0,05 ha, k.m.2, księga wieczysta Nr 64383 na rzecz najemców Henryka i Marioli małż. Sarara.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.