artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 80/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2007r

Zarządzenie Nr 80/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 10.08.2007r

w sprawie: przejęcia w formie darowizny na rzecz gminy nieruchomości rolnych położonych w Kłomnicach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 r z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz. 2388 z dnia 26 września 2003r

Zarządzam
co następuje:

§ 1

Przejąć w formie darowizny na rzecz Gminy Kłomnice nieruchomości rolne o pow. ogółem 0,65 ha oznaczone nr : 1007, 2593, 1996, 3317, 3524 k.m. 2 i 3, położone w Kłomnicach stanowiące współwłasność Roter Alicji zam. Rzerzęczyce ul. Ogrodowa 54, Garczyńskiego Kazimierza, Garczyńskiego Roberta i Garczyńskiego Piotra zam. Częsstochowa ul. Wierzbowa 1/9 m 82.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.