artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 77/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.07.2007r

Zarządzenie Nr 77/07
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 26.07.2007r.

w sprawie: zmian wukładzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

§1

Na podstawie UchwałyRady Gminy Kłomnice Nr 15/III/06 z dnia 29.12.2006r. w sprawie budżetu GminyKłomnice na 2007r. oraz na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy

o finansachpublicznych. (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2140) oraz w związku z podjętąUchwałą Rady Gminy Nr 61/IX/07 z dnia 24.07.2007r. w sprawie zmian w budżeciedokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu jak w załączniku Nr 1:

Zmiany ogółemprzedstawiają się następująco:

- zwiększenia dochodów 1 046 000,-

- zwiększenia wydatków 1 046 000,-

§ 2

Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
Załącznik nr 139 KB