artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 76/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.07.2007r

Zarządzenie nr76/07
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 26.07.2007

w sprawie: ustalenia terminów składania oraz wzoru wniosku o przyznanie świadczeńpomocy materialnej o charakterze socjalnym na dofinansowanie zakupupodręczników oraz jednolitego stroju

Na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca2007r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom iuczniom na zakup podręczników i jednolitego stroju

zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej ocharakterze socjalnym na dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitegostroju. Druk Wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Obowiązek wydawania i przyjmowania wniosków nakłada się na Dyrektorówplacówek oświatowych z terenu gminy Kłomnice.

§3

Ustala się termin rozpoczęcia i zakończenia wydawania orazprzyjmowania wniosków na okres od dnia 14 sierpnia 2007r. do 14 września 2007r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.