artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 67/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.06.2007r

Zarządzenie Nr 67/07
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29.06.2007r.

w sprawie: zmian w układziewykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

§1

Na podstawie UchwałyRady Gminy Kłomnice Nr 15/III/06 z dnia 29.12.2006r. w sprawie budżetu GminyKłomnice na 2006r. oraz na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych. (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2140) oraz w związku z podjętąUchwałą Rady Gminy Nr 46/VII/07 z dnia 13.06.2007r. w sprawie zmian w budżeciedokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu następująco:

- zwiększenie wydatków 195701,-

dział 801 Oświatai wychowanie 195701,-

rozdział 80101 SzkołyPodstawowe 195701,-

§ 6050 Inwestycjejednostek budżetowych 

poz. 01 Termomodernizacjabudynku Szkoły

 Podstawowejw Kłomnicach 145 701,-

§ 6059 Inwestycjejednostek budżetowych 50 000,-

poz. 03 RozbudowaSzkoły Podstawowej

 wKłomnicach 50 000,-

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniempodpisania.