artykuł nr 1

Zarządzenie nr 139/2006 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.12.2006r.

ZARZĄDZENIE Nr139/2006
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 15 grudnia 2006 roku

w sprawie: poleceniaPełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłegopostępowania sprawdzającego.

 

Działając na podstawie art. 26ust. l,art. 27 ust. 1 i art. 37 ust.l ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronieinformacji niejawnych / Dz. U. Nr 11 , poz. 95/ oraz Zarządzenia Wójta GminyKłomnice z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk ,z którymiłączy się dostęp do informacji niejawnych , zarządzam co następuje :

§1.

Polecam Pełnomocnikowi OchronyInformacji Niejawnych Pani Danucie WÓJCIK przeprowadzenie zwykłego postępowaniasprawdzającego w stosunku do niżej wymienionej osoby:

1. Irena KALASIŃSKA

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie zdniem podpisania.