artykuł nr 1

Zarządzenie nr 124/2006 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2006r

Zarządzenie Nr 124/2006
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31 października 2006r.

 

w sprawie: zmian w planie i układziewykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2006r.

 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 272/XXIX/05 z dnia29.12.2005r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2006r. oraz na podstawie art.188 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2140 z2005r.) zarządza się, co następuje:

§1

Na podstawiepism z Śląskiego Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu:

- Nr FB.I.3011-661/2/2006r. z dnia 6.10.2006r. wsprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na naukę językaangielskiego w I klasach szkół podstawowych w kwocie 14.620,- zł.

- Nr FB.I.3011-665/06 z dnia 11.10.2006r. wsprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie117.939,- zł

- Nr FB.I.3011-701/1/2006 z dnia 20.10.2006r. wsprawie zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie prac komisjikwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli w kwocie 1.000,- zł.

- Nr FB.I.3011-149/9/06 z dnia 20.10.2006r. wsprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie programu„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 12.431,- zł.

- Nr FB.I.3011-689/2/06 z dnia 24.10.2006r. wsprawie przyznania dotacji celowej na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczychdotkniętych suszą w 2006r.
w kwocie 157.996,- zł.

- Nr FB.I.3011-73/33/2006r. z dnia 25.10.2006r. wsprawie zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnejdla uczniów w kwocie 55.338,- zł.

Jak również wwyniku bieżącej analizy wykonania budżetu, dokonuje zmian w budżecie i układziewykonawczym jak z załączniku Nr 1

Zmiany ogółemprzedstawiają się następująco

- zwiększenia dochodów 334.462,-

- zwiększenia wydatków 334.462,-

§ 2

Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.