artykuł nr 1

Zarządzenie nr 110/2006 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.09.2006r

Zarządzenie Nr 110/06
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 14.09.2006r.

 

 w sprawie wysokości dodatku funkcyjnegodyrektorów placówek oświatowych.

 

 Napodstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządziegminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku zUchwałą Nr 254/XXVII/05 z dnia 14.11.2005r. Rady Gminy Kłomnice w sprawieustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za prace orazzasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkachorganizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród idodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

zarządza się, co następuje

§ 1

 Ustalasię wysokość dodatku funkcyjnego dla Pani mgr Barbary Kanoniak, DyrektoraZespołu Szkół w Kłomnicach, na kwotę 600zł.

§ 2

Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2006r. dodnia 31.12.2006r.