artykuł nr 1

Zarządzenie nr 89/2006 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.09.2006r

Zarządzenie Nr 89/2006
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 13 września 2006r.

 
w sprawie: zmian w planie i układziewykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2006r.

 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 272/XXIX/05 z dnia29.12.2005r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2006r. oraz na podstawie art.188 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2140 z2005r.) zarządza się, co następuje:

 §1

 Na podstawie:

1) zawartej Umowy z Wojewodą Śląskim Nr PSV 3011/11/19/06z dnia
9 sierpnia 2006r. o dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnychdzieci i młodzieży pod nazwą „Pomóżmy dzieciom
w harmonijnym rozwoju” przyznano dotację w kwocie 76.600,- zł.,

2) zawartego Porozumienia z Ministrem Kultury iDziedzictwa Narodowego w zakresie utrzymania grobów wojennych przyznano dotacjęw wysokości 3.000,- zł.,

3) pisma ŚUW Wydz. Finansów i Budżetu w Katowicach NrFB.I.3011 – 451/1/2006 z dnia 17.08.2006r. w sprawie przyznania dotacji celowejna dofinansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego kwota57.000,- zł.,

4) pisma SUW Wydz. Finansów i Budżetu w Katowicach NrFB.I.3011 – 514/2006z dnia 7.09.2006r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej nadofinansowanie wydatków związanych z realizacja zadań zleconych w kwocie 950,-zł,

 

jak również w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu gminy dokonujęzmian w planie i układzie wykonawczym budżetu jak w załączniku Nr 1

 

Zmiany ogółemprzedstawiają się następująco

- zwiększenia dochodów 137.550,-

- zwiększenia wydatków 137.550,-

 

§ 2

 

Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 183 KB