artykuł nr 1

Uchwała Nr 320/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.10.2006r.

Uchwała Nr 320/XXXV/06
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 26.10.2006

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na zad. „Przebudowa imodernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowa w Kłomnicach”

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Kłomnice Nr. 285/XXXI/2006 z dnia 12.04.2006r. wsprawie zaciągnięcia kredytu na zad. p.n. „Przebudowa i modernizacja drogigminnej ul. Ogrodowa w Kłomnicach” wprowadza się zmiany polegające na tym że:

 

1) dotychczasowa treść § 1 otrzymuje oznaczenie ust. 1,

2) w § 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Kredyt októrym mowa w ust. 1. będzie pochodził:”

a) wkwocie 155.000,- zł z liniiEuropean Investment Bank (EIB) z siedzibą w Luksemburgu,

b) wkwocie 155.000,- zł z liniiCouncil of Europe Development Bank (CEB) z siedzibą w Paryżu”.

§ 2

Wykonanieuchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.