artykuł nr 1

Uchwała Nr 316/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

UCHWAŁA NR 316/XXXIV/06
RADY GM
INY KŁOMNICE
z dnia 5 października 2006

wsprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia zPrezydentem Miasta Częstochowy

Napodstawie art.18 ust.2 pkt.12 oraz art. 7 ust.l pkt.8 Ustawy z dnia 08.03.1990o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

RADAGMINY KŁOMNICE
uchwala co następuje:

§1

Upoważniasię Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem MiastaCzęstochowy w sprawie wykonywania zadań z zakresu oświaty.

§2

Wykonanieuchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§3

Uchwaławchodzi w życie z dniem podjęcia.