artykuł nr 1

Uchwała Nr 314/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

UCHWAŁA NR 314/XXXIV/06
RADY GM
INY KŁOMNICE
z dnia 5 października 2006

wsprawie zmiany Uchwały nr 204/XXII/05 RADY GMINY KŁOMNICE dotyczącej gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonymrachunku dochodów własnych w Zespole Szkół w Rzerzęczycach.

Na podstawie art. 18a. ust.3 i ust.4 ustawy ofinansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz.148 z późniejszymi zmianami).

RADAGMINY KŁOMNICE
uchwala co następuje:

§1

W Uchwale nr 204/XXII/05 RADY GMINY KŁOMNICE wprowadza się zmianę polegającą na tym, że § 3 otrzymujebrzmienie:

„§ 3.Ustala się następujące źródła dochodów rachunku:

1) odpłatność zaposiłki sprzedawane przez stołówkę przedszkolną,

2) wynajempomieszczeń przedszkolnych,

3) świadczenieodpłatnie drobnych usług,

4) odsetki odśrodków na rachunku bankowym."

§2

Uchwaławchodzi w życie z dniem podjęcia