artykuł nr 1

Uchwała Nr 312/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2006r.

UCHWAŁA NR 312/XXXIV/06
RADY GM
INY KŁOMNICE
z dnia 5 października 2006

 wsprawie zmiany Uchwały nr 202/XXII/05 RADY GMINY KŁOMNICE dotyczącej gromadzenia dochodów jednostek budżetowych nawydzielonym rachunku dochodów własnych w Przedszkolu w Rzerzęczycach.

Na podstawie art. 18a. ust.3i ust.4 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz.U. z2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami).

RADA GMINY KŁOMNICE
uchwala co następuje:

§1

W Uchwale nr 202 /XXII/05RADY GMINY KŁOMNICE wprowadza się zmianę polegającą na tym, że§ 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.Ustala się następująceźródła dochodów rachunku:

1) odpłatność za posiłki sprzedawane przez stołówkęprzedszkolną,

2) wynajem pomieszczeń przedszkolnych,

3) świadczenie odpłatnie drobnych usług,

4) odsetki od środków na rachunku bankowym."

§2

Uchwaławchodzi w życie z dniem podjęcia