artykuł nr 1

Uchwała Nr 16/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2006r.

UCHWAŁA NR 16/III/06
RADY GMINY W KŁOMNICACH
Z DNIA 29.12.2006 r.

w sprawie: zatwierdzeniazestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 420 Ustawy – Prawo ochrony środowiska zdnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

conastępuje:

§ 1

Zatwierdza sięZestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej na 2007 rok według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą do 1 stycznia2007 roku.

Załączniki:
Załącznik nr 123 KB