artykuł nr 1

Zarządzenie nr 122/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.12.2005r.

ZARZĄDZENIE NR 122/05
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 27 grudnia 2005r.

w sprawie :powołania : Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznejw Kłomnicach

 Napodstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządziegminnym/Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm./ oraz art.15 ust.1 ustawy zdnia

25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniudziałalności kulturalnej

/Dz.U. z 2001r.Nr 13,poz.123 z późn.zm./

Zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią BarbaręCharaziak na stanowisko po.DyrektoraGminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocąod 01 stycznia 2006r.